10°
Warszawa
  1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Użytkowników (Kupujących) Książki Kucharskiej / Sklepu Internetowego TOTA w związku z dodawaniem przepisów lub/i zakupami produktów jest PHUP KWS „Żabczyńscy” (Sprzedający).
  2. Rejestrujący się Użytkownik lub składając zamówienie Kupujący zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie podanych danych osobowych w celu realizacji umów sprzedaży. Dane są przekazywane dobrowolnie.
  3. Kupujący ma prawo do dostępu treści swoich danych oraz do kontroli przetwarzania danych, które jego dotyczą,  a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one  niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Dane osobowe umieszczone w bazie sklepu www.tota.pl są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji umów sprzedaży. W związku z tym mogą być udostępniane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do Kupującego.
  4. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997r. nr 133 poz. 883).